Miskolci Cementgyár: Így döntött a bíróság – Így nyílatkozott a szakértő

Cementgyári ítélet – Közlemény

Zöld Kapcsolat Egyesület, Miskolc, 2021. február 18.

Ezúton tájékoztatjuk a közvéleményt arról, hogy a Miskolci Törvényszék 2021.02.09-i határozatában megállapította, hogy Zöld Kapcsolat Egyesület által a hejőcsabai cementgyártás ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal ellen indított perben, „az eljárásjogi kifogások megalapozatlanok voltak, az ügy érdemére kiható eljárásjogi jogsértés nem volt feltárható”. Ezen túlmenően kötelezte az egyesületet csaknem 600 ezer forintnyi perköltség, illetve illeték megfizetésére.

Mint ismeretes, 2016. december 14. napján keresetlevelet nyújtottunk be a környezetvédelmi hatóság által a cementgyár számára kiadott egységes környezethasználati engedély (EKHE) ellen, melyben a légszennyezettségi adatok elégtelenségére és hiányos voltára, a védőtávolság hiányára utaltunk, továbbá vitattuk, hogy az alaphatározat módosítására irányuló eljárás és a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás egyesítésére, így az alaphatározat módosítására van-e jogi lehetőség. Álláspontunkat több mint 2000 miskolci lakos is támogatta petíció aláírásával.

„A bíróság ítélete szerint a közigazgatási perben a felperesi konkrét tényállítások alapján az ezzel összefüggésbenmegjelölt konkrét jogsérelmek felülvizsgálatát végzi. Az EKHE kérelem kapcsán indultközigazgatási perben nincs lehetőség általánosságban a védőtávolság, a légszennyezettségmértékének meghatározására és további mérések elvégzésére szakértőt kijelölni, amennyiben nincsehhez konkrét tényállítás és jogszabálysértés megjelölve.” Mindezekre tekintettel, kérésünk ellenére, a bíróság mellőzte szakértő kirendelése iránti indítványunkat

Az ítélet szerint „a becsatolt iratokból egyértelműen megállapítható, hogy az engedélyezett tevékenység nélkül is terhelt az érintett terület levegő minősége. A szálló por immisszióhoz a cementgyár korábban sem járult hozzá jelentősen, valamint a gyár leállítását követően sem volt számottevő szálló por immisszió csökkenés megállapítható a releváns két miskolci mérőállomáson.”

Ezzel szemben dr. Steiner Ferenc környezetvédelmi igazságügyi szakértő 2021. február 9-i nyilatkozatában leírta, hogy az elmúlt 10 évben nem volt olyan év, amikor a levegővédelmi követelmények Miskolc tekintetében teljesültek volna, s a kibocsátás levegőminőségre vonatkozó hatásai a HCM 1890. Kft. által 2015-ben benyújtott tanulmányból nem voltak megismerhetők. „Nyilatkozom, hogy e két kérdésben a tényállás tisztázása nem történt meg, így a hatósági döntés nem (volt) kellően megalapozott.”

Sajnos ebben a közérdeklődést s közérdek szempontjából jelentős horderejű ügyben a Miskolci Törvényszék a veszélyhelyzetre tekintettel a tárgyaláson kívüli elbírálásról, tárgyaláson kívül járt el. Bár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020 októberében egyesületünk oldalán beavatkozás iránti kérelmet nyújtott be, a bíróság azonban „közvetlen jogi érdek hiányában” ezt a kérelmet is elutasította. Megállapította, hogy „A hatóság az EKHE engedélyben előírta az immisszió mérések lefolytatását, tehát a 6 hónapos próbaüzem előtt, illetve alatt lesz mód az immisszió mérések elvégzésére.”

Egyesületünk csalódását fejezi ki a bírósági ítélet miatt, különösen annak tekintetében, hogy az Európai Bíróság 2021. február 3-i ítéletében (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210012hu.pdf) kimondta, hogy Magyarország megsértette a környezeti levegő minőségével kapcsolatos uniós jogi szabályokat, s -többek között- azt rótta fel, hogy a Sajó-völgyben környezeti levegőszennyezés rendszeresen és tartósan túllépte a PM10 részecskékre vonatkozó napi határértéket, s a túllépés a figyelmeztetések ellenére, rendszeresen és tartósan továbbra is fennáll.

Jelen ítélettel kizártnak tartjuk, hogy Magyarország az uniós elvárásoknak megfelelően „a lehető leghamarabb teljesíteni tudja”az ítéletben foglaltakat.A fentiekre tekintettel egyesületünk kezdeményezni kívánja a sérelmesnek tartott ítéletKúriai felülvizsgálatát.

Az ítélet és szakértői nyilatkozat honlapunkon elérhető: https://zoldkapcsolat.hu/miskolci-cementgyar-igy-dontott-a-birosag-igy-nyilatkozott-a-szakerto/?fbclid=IwAR3nr2dJbkDAUpGrCB278aOYLE2uCXh6rDazkTeby9lncMQurALZw4qZuc8

Fenti jogérvényesítési munkánkhoz pedig az alábbi számlaszámon kérjük a közvélemény támogatását:

Zöld Kapcsolat Egyesület: 10700086 – 43426809 – 51100005

 

További információk:

  1. Nagy Zsuzsanna, elnök

Zöld Kapcsolat Egyesület, Miskolc, Kossuth utca 13.

info@zoldkapcsolat.hu, 706002852

 

2021.02.09.Ítélet
2021.02.09.Szakértői Nyilatkozat
A környezethasználati engedély tartalma

 

 

Sérülnek az egészséges levegőhöz való jogaink! Közlemény – Zöld Kapcsolat Egyesület – Miskolc – 2021. február 3.

A Zöld Kapcsolat Egyesület üdvözli, hogy már nem csak az Európai Bizottság, hanem az Európai Bíróság is kimondta, hogy Magyarország megsértette a környezeti levegő minőségével kapcsolatos uniós jogi szabályokat!
A Bizottság konkrétan azt rója fel Magyarországnak, hogy egyrészt 2005. január 1-jétől Budapest térségében és a Sajó-völgyben, másrészt 2011. június 11-től (a 2014-es év kivételével) Pécs térségében – mindhárom érintett zóna esetében 2017-ig – rendszeresen és tartósan túllépte a PM10 részecskékre vonatkozó napi határértéket. A PM10 részecskékre vonatkozó napi határérték túllépése a figyelmeztetések ellenére is, ezekben a zónákban hat, illetve nyolc éven keresztül továbbra is rendszeresen és tartósan fennáll.

A Zöld Kapcsolat Egyesülettel az elmúlt évtizedben folyamatosan hívtuk fel a figyelmet a Sajó-völgy levegőminőségének áldatlan és egészségkárosító hatásaira, és igyekeztünk együttműködni azokkal a partnerekkel, akik a tények alapján hasonló álláspontot képviseltek.

1. Így például sajtóközleményekben, közleményekben hívtuk fel több alkalommal is a figyelmet arra, hogy a fűtési szezon elkeserítő adatokkal szolgál évről, évre és miután a földrajzi elhelyezkedésen és a meteorológiai körülményeken változtatni nem lehet, ezért a kibocsátó források körét jóval pontosabban kell az eddigiekhez képest meghatározni. Ennek tekintetében sürgős kibocsátás-korlátozó intézkedéseket kell hozni.

2. Kifogásoltuk, hogy a levegőtisztaság védelmi intézkedési terv a Sajó-völgyben nem felel meg a követelményeknek, ami miatt a Levegő Munkacsoport, a Zöld Kapcsolat Egyesület és egy magánszeméllyel együttműködve a környezetvédelmi hatósághoz fordultunk, kérve annak soron kívüli felülvizsgálatát. Sajnos a szakmai észrevételek, javaslatok töredéke került be a 2020-ban elfogadott újabb tervbe.

3. Felléptünk a lignit háztartási tüzelőanyagként való árusítása ellen. Az Elosztó projekt és a Magyar Természetvédők Szövetségének támogatásával akkreditált lignit minta vizsgálatokat végeztettünk, amely alátámasztotta aggodalmainkat: aggasztóan magas a kimutatott kéntartalma, a határértéket meghaladó szállópor terhelés garantált.

4. Eljárásokat indítottunk a hatóságoknál a lignit bányák nyitása és működése ellen (pl. Múcsonyi Lánc-rét, Sajókápolna).

5. Felhívtuk a Megyei Önkormányzat figyelmét arra, hogy a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében a bányászati tevékenységet, valamint a szociális tüzelőanyagként osztott, illetve árusított lignitfelhasználást sürgősen korlátozni kell a térségben, és azt tiszta alternatívák lakossági hozzáférésének növelésével szükséges helyettesíteni. A levegőszennyezés csökkentése érdekében pedig hatékonyabban kell keresni a térség alacsonyan kvalifikált lakosainak foglalkoztatására, jövedelembővítésére szolgáló megoldásokat, mert ennek hiányában, „tüzelőanyagként” kénytelenek felhasználni „bármit” ami elég, s ezzel súlyosan károsítják saját egészségüket és környezetükét is.

6. A kezdetektől támogatjuk a Zöld Arnótért Egyesületet, amely több éve harcol a Sicta Kft. által okozott bűzhatás miatt. Az alumínium alkatrészeket öntő és megmunkáló üzem veszélyes anyagokat is tartalmazó levegőt bocsát ki a környezetre, amely a Sajó-völgyi környezetterheltségét tovább növeli

7. Folyamatosan akadályozzuk a hejőcsabai cementgyár újraindítását, amely hulladékkal történő együttégetéssel kívánja energia ellátását biztosítani. A bírósági perben 2020 őszén bizonyítási eljárást indítványoztunk annak megállapítására, hogy a környezetvédelmi hatóság megalapozatlanul adott ki egységes környezethasználati engedélyt az üzem számára 2016-ban. Elértük, hogy a Hejőcsabai Cement és Mészipari Zrt. 2020 novemberében benyújtott EKHE felülvizsgálati engedélykérelmének eljárását felfüggessze a környezetvédelmi hatóság a bírósági ítélet meghozataláig.

8. Folytatjuk a légszennyező kerti hulladékégetés csökkentését is célzó, 2005-tól folyamatosan működtetett komposztálási programunkat és együttműködünk Miskolc Város Önkormányzatával a LIFE IP HungAIRy program megvalósításában, a helyi komposztálás elterjesztését szolgáló szemléletformáló program sikeres megvalósulása érdekében.

A Zöld Kapcsolat Egyesület ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy a Sajó-völgy környezeti és a lakosság egészségügyi állapotának ismeretében sürgős intézkedésekre van szükség. Az országos, valamint a helyi hatóságok és döntéshozók felelőssége pedig kiemelkedő a kritikus folyamatok megállítása érdekében, melyet jelenleg már az Európai Bíróság elmarasztaló ítélete is alátámaszt.

További információk:
F. Nagy Zsuzsanna, elnök
Zöld Kapcsolat Egyesület, Miskolc, Kossuth utca 13.
info@zoldkapcsolat.hu, 706002852

STOP Miskolci Cementgyár!- Tájékoztató

        Máig tart a Pest Megyei Kormányhivatallal szembeni 2015-ben indított per, melyet a miskolci Zöld Kapcsolat egyesület kezdeményezett a HCM 1890 Kft. cementgyártási tevékenységének egységes környezethasználati engedélyének kiadása miatt, kérve annak bírósági felülvizsgálatát.
        Ez a környezethasználati engedély ugyanis a következőket tartalmazza: https://www.facebook.com/…/a.488653…/1244772522357746...
        A Miskolci Törvényszék 2020. szeptember 29-én tájékoztatta a peres feleket, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény alapján a bíróság a perben tárgyaláson kívül jár el. A végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül volt lehetséges indítványt beterjeszteni az ügyben, egyébként a bíróság a perben tárgyaláson kívül dönthetett volna a rendelkezésre álló adatok alapján.
        Egyesületünk ismételten bizonyítási indítványt terjesztett be, melyet már a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság is, mint jogos igényt elismert már 2017-ben (Kfv.II.38.094/2017/23.) is. Immár ötödik éve azt kifogásoljuk ugyanis, hogy nem történt meg az üzem körüli védőtávolság- védőterület megállapítása, nem került sor a jelenlegi légszennyezettség állapot egzakt meghatározására, illetve a Főfelügyelőség a nyilvánvalóan hiányzó, de általa is beszerezhető adatokat nem szerezte be.
        2020. november 30-án lejárt a cementgyár üzemeltetésére kiadott egységes környezethasználati engedély, ám a HCM1890 Zrt. november 27-én ennek felülvizsgálatát kérte a megyei kormányhivataltól, mely ügyben január 8-án kell teljes eljárás keretén belül a környezetvédelmi hatóságnak határozatot hozni. (http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html, ügyiratszám: BO/32/05430/2020.)
         Tájékoztatjuk arról az érintetteket és érdeklődőket arról, hogy egyesületünk kérte a hatóságtól a felülvizsgálati kérelem elutasítását, arra hivatkozva, hogy a cég engedélye nem lépett hatályba, így ennek felülvizsgálata nem is lehetséges. A környezetvédelmi hatóság csak MEGLÉVŐ tevékenység esetén folytathat teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást, márpedig cementgyártási tevékenység a hejőcsabai ipari létesítményben az elmúlt 5 évben nem folyt. Ezen túlmenően az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely bíróság hatáskörébe tartozik, s ez az eljárás még jelenleg is tart.
        Üdvözöljük, hogy kérésünkre Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020 októberében perbelépési kérelmet nyújtott be a Zöld Kapcsolat Egyesület pernyertessége érdekében. Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az egyébként is súlyos miskolci levegőminőséget további jelentős szennyező források ne ronthassák, a lakosság egészségi állapotának súlyosbodását ne okozhassák.
További információ:
https://www.facebook.com/miskolcicementgyarstop

15. éves a Zöld Kapcsolat Egyesület!

Kedves Látogatónk!

15 éve, éppen a mai napon jegyezte be a bíróság egyesületünket. Az eltelt időszakban elsősorban a környezettudatosság fejlesztésével foglalkoztunk, de többször felléptünk olyan tervek ellen is, amelyek károsítják a környezetet és az egészséget. Sokan nem értik, miért e kettős küldetés. Ezért ajánljuk ezúttal az érdeklődők figyelmébe az Európa Rádió által néhány napja készített interjút, melyet a Szerkesztőségnek és Tóth Éva riporternek ezúton is köszönünk!

A vízuálisabb érdeklődésű szimpatizánsoknak rövid videónkat érdemes megtekinteni: https://www.facebook.com/zoldkapcsolat/videos/…


Ezúton is köszönjük valamennyi eddigi segítőnknek, munkatársunknak, önkéntesünknek az eddigi közérdekű környezetvédelmi tevékenységhez nyújtott segítségüket, és persze örömmel fogadunk minden új érdeklődőt, akik szeretnének bekapcsolódni a munkánkba!

info@zoldkapcsolat.hu

Apró csodák az egyesület életében – ajándék rendezványsátorral gazdagodtunk!

Augusztus 22-23-i hétvégén hatalmas vihar csapott le Miskolcra. Hétfőn beérkezve a bázisunkra, szomorúan láttuk, hogy szeretett és rengeteget használt rendezvénysátrunk sajnos nem élte túl a felhőszakadást. A ponyva elszakadt és a szerkezet is megrongálódott, használatatlanná vált.   Ez a látvány fogadott minket:

Másnap, kedden kaptunk egy levelet aexpodom.hu kerti sátrakat forgalmazó webáruháztól, hogy szeretnék támogatni egyesületünk munkáját egy könnyen összecsukható kerti pavilonnal!

Kissé hihetetlen volt számunkra, hogy egy nappal a sátrunk elvesztése után egy ilyen felajánlás érkezik hozzánk!

Ezúton is nagyon szépen köszönjük az Expodom.hu felajánlását, melyet tisztelettel elfogadtunk és reméljük, hogy hosszú évekig használunk majd rendezvényeinken!

Első próbája rögtön a szeptember 20-án megrendezésre kerülő 20. Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra lesz, melyre várunk minden kedves erdei tekergőt! Utána sem fog porosodni a pincében az ajándék, önkéntes találkozóinkon,  fenntarthatósági rendezvényeinken, a Kocsonyafesztivál Zöld Sátrában is velünk lesz!

Sok ilyen apró csodák kívánunk minden kedves olvasónknak!

20. Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra

20 alkalommal – Bükki Kerékpáros Teljestménytúra 🥳
Gyertek, tekerjünk együtt huszadjára is a Bükk csodás tájain! 🚴‍♀️
Időpont: 2020. szeptember 20. (vasárnap), 8-17 óra között

A résztvevőknek ismét lehetőségük nyílik a Bükk-hegység természeti szépségeinek megismerésére és választásuknak megfelelően egy jókedvű, baráti, családi, vagy éppen egyéni tekerésre! A rendezvényt kedvezőtlen időjárási körülmény esetén is (eső, hó) megszervezzük.
Rajt és cél: Miskolc – Majálispark, Királyasztal

Jelentkezés: Helyszíni nevezés NINCS!
Előnevezés kötelező! A nevezési helyek limitált számban (300 fő) állnak rendelkezésre, így érdemes hamar bebiztosítani magatokat!
Nevezési határidő: 2020.szeptember 18.

A túrán csak előnevezés leadása és a nevezési díj határidőn belüli befizetése esetén lehet indulni. Amennyiben megtiltják a járványhelyzet miatt az esemény megszervezését, a következő évre érvényes marad a nevezés.

Az előnevezés két részből áll:
Az online nevezési lap kitöltése. – Itt találjátok
👇👇👇
https://forms.gle/Y4Fvz138h7eeA2Yn8
A részvételi díj határidőn belüli befizetése.

Ne felejtsétek, idén 20 éves jubileumát ünnepli a teljesítménytúra!
A nevezési díjjal együtt ez éven lehetőség van egy tál meleg étel (+1000 Ft)  igénylésére is, ezen igényeket a jelentkezési lapon kell jelezni.

A nevezési díjakat az alábbi számlaszámra kérnénk befizetni:
Kedvezményezett: Zöld Kapcsolat Egyesület
Számlavezető bank: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank
Zártkörűen Működő Rt.
Számlaszám: 10700086 – 43426809 – 51100005
A KÖZLEMÉNY rovatba kérjük az indulók nevét feltüntetni!

Választható távok:
30 km: Királyasztal – Alsóhámor – Felsőhámor – Hámori-tó – Savós völgy – Létrás-tető – Jávorkút –Kecskeláb rét – Lusta-völgy – Szinva-forrás – Lillafüred – Felsőhámor – Alsóhámor –Királyasztal
Táv: 34,1 km Szintemelkedés: 575 m Szintidő: 4 óra Indítás: 10.00-12.00 óra között. Nevezési díj: 2000 Ft (+1000 ha kérsz meleg ételt)

50 km: Királyasztal – Alsóhámor –Felsőhámor – Hámori-tó – Savós völgy – Létrás-tető – Jávorkút – Nagymező – Bányahegy –Pénzpatak – Rejtek – Hollóstető – Szinva-forrás – Lillafüred – Felsőhámor – Alsóhámor –Királyasztal
Táv: 49,9 km Szintemelkedés: 735 m Szintidő: 5 óra Indítás: 9.00-11.00 óra között. Nevezési díj: 2300 Ft (+1000 ha kérsz meleg ételt)

80 km: Királyasztal – Alsóhámor – Felsőhámor – Hámori-tó – Savós völgy – Létrás-tető – Jávorkút – Nagymező – Olasz kapu – Gerenna vár – Tótfalu völgy – Szilvásvárad – Nagyvisnyó – Dédestapolcsány – Mályinka – Kerek hegy – Szentlélek – Csókás – Őskohó – Hámori tó – Felsőhámor – Alsóhámor – Királyasztal
Táv: 80,1 km Szintemelkedés: 1325 m Szintidő: 7 óra Indítás: 8.00-10.00 óra között. Nevezési díj: 2600 Ft (+1000 ha kérsz meleg ételt)

110 km: Királyasztal – Alsóhámor – Felsőhámor – Hámori tó – Savós völgy – Létrás-tető – Jávorkút – Nagymező – Bánkút – Mályinka – Dédestapolcsány – Uppony – Borsodbóta – Sáta – Lénárddaróc – Csernely – Bükkmogyorósd – Szilvásvárad – Szalajka völgy – Tótfalu völgy – Gerennavár – Olasz kapu – Nagymező – Jávorkút – Létrás-tető – Savós völgy – Hámori tó – Felsőhámor –Alsóhámor – Királyasztal
Táv: 111 km Szintemelkedés: 1490 m Szintidő: 9 óra Indítás: 8.00-10.00 óra között. Nevezési díj: 3000 Ft (+1000 ha kérsz meleg ételt)

További információk:
• Fejvédő használata kötelező!
18 év alatti indulók csak írásos szülői engedéllyel indulhatnak, amit a regisztrációnál kell leadni. 14 éven aluliak csak felnőtt kíséretével vehetnek részt a rendezvényen!
• Kérjük, hogy a teljesítménytúrán jó műszaki állapotban lévő kerékpárral vegyen részt, és a közlekedési szabályokat betartva közlekedjen.
• Javasolt felszerelés: működő képes telefon, tartalék töltő, Bükk-hegység turistatérkép, poncsó, pohár/kulacs, eü. csomag, tartalék belső, szerszámkészlet.
• A környezetterhelés csökkentésének érdekében a túra alatt a szervezők által biztosított frissítőket az általatok hozott pohárba, kulacsba is tölthetitek (3 dl/fő).
• A teljesítménytúra útvonala végig aszfaltozott erdészeti, illetve közforgalmú utakon halad. A résztvevők a rajtban útvonal leírást tartalmazó igazoló füzetet kapnak. A választott távtól függően különböző számú ellenőrző pontot kell érinteni, melyek egyben frissítő pontként is szolgálnak.
• Felhívjuk a figyelmet a 110 km-es távra, ahol rossz minőségű útszakaszok is találhatók, országúti kerékpárok számára aggályos, a kerékpár megválasztása ennek ismeretében ajánlott. Itt lassítást és fokozott figyelmet javaslunk (miután ez nem verseny, hanem teljesítménytúra, nem okozhat nagyobb problémát).
•A jelentkezéssel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvényen saját felelősségére vesz részt, a rendezőktől kártérítést semmilyen jogcímen nem igényelhet, valamint kifejezett hozzájárulását adja, hogy a megadott elérhetőségekre információkat juttassanak el számára, a rendezvényen készült képeket a program népszerűsítésének céljaira felhasználhassák.

Kérjük, hogy a gépkocsival érkezők a Herman Ottó Emlékpark, illetve az 1-es autóbusz végállomása melletti parkolót vegyék igénybe! A parkolótól az iránymutató táblákat követve érhetik el a Királyasztali faháznál található versenyközpontot. A távok ellenőrző pontjain és beérkezéskor frissítőket biztosítunk.

Kellemes túrázást kívánunk Mindenkinek!

További információ:
Szervező: Zöld Kapcsolat Egyesület, Miskolc, Kossuth u. 13. 3525
Tel.: 301787651, 706002852,
info@zoldkapcsolat.hu,
www.zoldkapcsolat.hu,
Facebook: Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra csoport

Csatlakozz, hogy az esemény legfrissebb információiról is értesülhess!

Y- a kérdőjelek hídja

Nagyon sokan keresték szervezeteinket az elmúlt időszakban az Y híddal kapcsolatos aggályaik miatt. Négy civil szervezet képviselőivel megvitattuk a beruházás elérhető információi alapján a javaslatainkat. Arról döntöttünk, hogy ezeket közös levélben tesszük közzé a döntéshozók és a nyilvánosság számára:

—————————-
Csöbör Katalin, Miskolc, 2020. június 25.
országgyűlési képviselő
Veres Pál,
polgármester

Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Amint az Önök előtt is jól ismert, megkezdődött városunkban az ún. Y-híd beruházás kivitelezése. A projekttől remélt hasznot évtizedek óta várják a miskolciak, így érthető az iránta megnyilvánuló fokozott érdeklődés. Sajnos azonban a projektgazda egyáltalán nem törekszik a projekt elvárható mélységű megismertetésére, a város civil társadalmával való együttműködésre pedig semmi hajlandóságot nem mutat.
Miután a tervek megismerésére irányuló kéréseink több év alatt sem vezettek eredményre, a Kerékpáros Miskolc Egyesület idén közérdekű adatigényléssel fordult a NIF-hez. A NIF az egyesület adatigénylésére vontatottan, hiányosan válaszolt, egyértelművé tette, hogy a társadalmasítást a kivitelező által végzett online tájékoztatással letudottnak véli. Észrevételek, módosító javaslatok befogadására nem nyitott.
Eddig csak a tervek egy részét volt módunk megismerni, az adatigénylés jelenleg is folyamatban van. Azonban a már megismert tervlapok komoly aggodalomra adnak okot. A beruházás keretében megvalósuló létesítmények hosszú időre befolyásolják Miskolc közlekedési lehetőségeit. Úgy véljük, közös felelősségünk, hogy olyan Y-hidunk legyen, amely hosszú évekig szolgálja a miskolciakat. Ez a jelenlegi tervek változatlan formában történő megvalósulása esetén bizonyosan nem teljesül.
Mi, a jelen levelet aláíró civil szervezetek képviselői úgy látjuk, hogy bár már kétségtelenül a huszonnegyedik órában vagyunk, még mindig lehet és szükséges is módot találni a legsúlyosabb hibák korrigálására.

Javaslatainkat A és B alternatívaként fogalmaztuk meg:
Javaslat A:
1. A híd pályageometriájának és nyomvonalának módosítása, annak legmagasabb pontja a tervekhez képest nyugatabbra és délebbre kerül, T helyett Y-ra jobban hasonlító helyszínrajzi vonalvezetés. A Tiszai pu. felé vezető “vak” ág kialakítása módosításra szorul.
2. Jelzőlámpás turbó körforgalom helyett hagyományos jelzőlámpás csomópont.
3. Buszöblök kialakítása.
4. Kerékpársáv tervezése.

Javaslat B:
1. Y-híd geometriája nem változik.
2. Útfelület újrafelosztása (kerékpársáv kijelölése).
3. Autóbusz-megállóhely kijelölése, létesítése.
4. Jelzőlámpás turbó körforgalom helyett hagyományos jelzőlámpás csomópont.
Megítélésünk szerint a tervezés során egyáltalán nem vették figyelembe a gyalogosok és kerékpárosok érdekeit, holott a jogszabályok egyértelműek:
● 1988. évi I. törvény 8. § (1a)
A közutak tervezése, fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi, a közúton közlekedni jogosult számára biztosítottak legyenek.
● 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 4. §
(1) Az utak forgalmát úgy kell szabályozni (a forgalmi rendet úgy kell kialakítani), hogy a közlekedés résztvevői biztonságosan, gyorsan és zavartalanul közlekedhessenek.

Ezen túlmenően, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a híd, de különösen a létesítendő turbó körforgalom miatt a légszennyezés, a zaj és egyéb rezgések, a pusztuló zöldfelület, a fokozott balesetveszély következtében romlik a környéken élők egészsége, lehetetlenné válik a pihenése, a nyugodt életvitele, és csökkent lakásuk értéke, mely miatt a 1995. évi LIII. törvény 103. § alapján a környéken élők kártérítéssel fordulhatnak későbbiekben a beruházóhoz és kezelőhöz.
A tervezett jelzőlámpás turbó körforgalom, a legtöbb helyen nem biztosítja a várt célt (pl. Budakalász), konfliktusokat generál és a gyalogos közlekedés számára kimondottan hátrányos, ami a belvárosban semmiképpen nem kívánatos.
Különösen aggályos, hogy a híd fogyatékos személyek támogatott otthonához (Szimbiózis Habilitációs Központ, Forgács utca) oly mértékben került közeli tervezésre, mely a különösen érzékeny célcsoport számára elfogadhatatlan.
Tisztelettel kérjük Képviselő Asszonyt és Polgármester Urat, hogy biztosítsanak lehetőséget az aláíró civil szervezetek képviselőinek egy személyes beszélgetésre, ahol elmondhatjuk a felmerült aggályokat és megoldási javaslatainkat.
Szíves figyelmüket, segítségüket a közös jövő érdekében előre is köszönjük.

Aláírók:
Kerékpáros Miskolc Egyesület
Miskolcért Másképpen Facebook csoport
Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület Miskolci Tagszervezete
Zöld Kapcsolat Egyesület

Nyárfavédő akció a Bulgárföldön

Megszépítettük Miskolc talán legöregebb fájának környezetét – nézzétek, milyen sokan jöttek segíteni!

Ecsetre fel! – nyárfavédő akció

Megszépítettük a bulgárföldi hatalmas fekete nyár környezetét! Nagyon köszönjük mindenkinek a segítségét! Igazi közösségi élmény volt!

Közzétette: Zöld Kapcsolat Egyesület – 2020. június 12., péntek

 

 

Kicsik és nagyok, babák és nagymamák is részt vettek a közös munkában, nagyon jó élmény volt!

Külön köszönet illeti Serfőző Sándor urat, aki nevezte tavalyi pályázatunkra a fekete nyárfát. Mindvégig ő volt az események motorja, nélküle nem sikerülhetett volna!

Ha több ilyen akciót is szívesen látnátok a városunkban, gyertek, jelentkezzetek önkéntesnek!

Van ötleted, mit lehetne civilként tenni, hogy zöldebb, élhetőbb legyen városunk? Ne habozz, gyere, oszd meg velünk és segítünk megvalósítani!

Együtt egy élhetőbb Miskolcért! 

Zöld Tekergő Nyári Napközik

Hé Tekergő, kezdődik a nyár!

Sok volt már az otthonlét? Hiányzik egy kis izgalom? Kerestél már kincseket a városban? Gyere találjuk meg együtt!

A városi kalandozásaink alkalmával megismerjük Miskolc helyi értékeit, rejtett szépségeit. Felfedezzük a nagyvárosi természetet és kreatívan felhasználjuk ajándékait.

Tekergéseink fő küldetése, hogy együtt (szabadon) a szabadban megismerjük és megtanuljuk óvni a környezetünket. Miskolc belvárosi és környéki útjainkon az élővilág mellett az élettelen értékeket is megkeressük, ehhez rengeteg Kincskereső térkép lapul a tarsolyunkban. Folyamatos játékra és fogékonyságra invitál minket a természet és persze a kedves Csapatunk!
Tudjuk, hogy az utóbbi időben kevesebbet tudtál találkozni a pajtásaiddal, most lehetőséget nyújtunk számodra, hogy új társakat ismerj meg 8-12 éves kor között.

Gyere el, várunk minden nap 7:30-tól a Kossuth u 13. szám alatt. Tekergés és alkotás 8:00-16:00-ig, közben napi háromszori étkezést biztosítunk.

Turnusok:
2020.07.20-07.24     Jelentkezés:  https://forms.gle/iDLjcrRBTQu8jFpE8
2020.08.24-08.28    Jelentkezés:  https://forms.gle/uKxPkQhNCCPk98FR7

Általános információk

– A napközis táborok több turnusban, hétfőtől-péntekig, 8-tól 16 óráig tartanak.
– A napközi előtt 07:30-tól és a napközi után 16:30-ig felügyeletet biztosítunk.
– A részvételi díj: 23.000 Ft, ami napi háromszori étkezést tartalmaz (tízórai, meleg ebéd, uzsonna), magában foglalja a belépők árát, illetve az egyéb szakmai költségeket.
– A részvétel feltétele minden esetben a szülői nyilatkozat (jelentkezés után emailben küldjük ki a kitöltendő nyilatkozatot!)
– Jelentkezési határidő minden esetben az aktuális napközis tábor kezdete előtti 7. nap.
– A regisztrációt az adott napközis tábornál feltüntetett űrlap kitöltésével tudjuk elfogadni. A jelentkezés a részvételi díj átutalásával válik érvényessé!
– A jelentkezést követő 2-3 napon belül kollégáink válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújtanak és visszaigazolják a sikeres regisztrációt.
– A turnusok elindításához szükséges minimum létszám 10 fő, a maximális résztvevők száma 15 fő.